استراحت!

رفتم پای تخته درس جواب بدم


معلم :یک هم خانواده برای استراحت بگو؟


من با اعتماد به نفس کامل :مستراح!!!


هنوزمنو یه جوری نگاه میکنه انگارخودش تودسشویی فکرنمیکنه!والا


/ 2 نظر / 17 بازدید
کبری

[خنده] خیلی جالب بودممنونم